Professional Services
Professional Services

Outsourcing Services


 ประโยชน์ของ Outsourcing

     IT Outsource Management ปัจจุบันทุกองค์กรต้องการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการในการทำงานให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการนำระบบ IT เข้ามาใช้ และหลายๆ องค์กรประสบปัญหาขาดผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบ IT ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอาจส่งผลให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับ Core Business ขององค์กรได้อย่างเต็มที่ บริษัท เอส เอ็น ไอที ตอนซัลทิง จำกัด เป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบไอทีครบวงจร (IT Consulting & Professional Services) ในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ได้อย่างครบวงจร
ประโยชน์การให้บริการแบบ IT Outsourcing
     •ลดภาระของบุคลากรในองค์กร แล้วเปลี่ยนไปทำงานที่มี value added มากยิ่งขึ้น
     •ได้รับบริการที่รวดเร็ว ด้วยทีมช่างเทคนิคและวิศวกรผู้ชำนาญงาน และมีประสบการณ์ในงานบริการ พร้อมอะไหล่ เครื่องมือที่จำเป็น
     •เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสามารถให้ความสนใจ Core Business ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับงานด้าน IT
     •ทำให้การใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจากทั้งภายในและภายนอก
     •จัดหาบุคลากร IT Help Desk ทำงานประจำที่บริษัทของลูกค้าหรือที่บริษัท เอส เอ็น ไอที คอนซัลทิง จำกัด โดยทำหน้าที่เป็น First Line Support ในการรับแจ้งปัญหาการใช้ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งการช่วย On Call แก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับ User ซึ่งจะทำงานตามวันและเวลาที่กำหนด
     •กรณีที่ Help Desk ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็จะทำการวิเคราะห์และแยกประเภทของปัญหาเพื่อแจ้งให้ทีมที่รับผิดชอบ (2nd line Support) ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
     •ติดตามสถานะของงาน ให้แก้ไขได้จบกระบวนการภายในเวลาที่กำหนด
     •รายงานผลการให้บริการ (Performance), KPI และ MIS ที่จำเป็น

     บริษัท จะทำการซ่อมแซมแก้ไขปรับแต่งระบบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ตามรายการที่ตกลงกับลูกค้า รายละเอียด ดังต่อไปนี้
     •บริการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ (On Call Service) เมื่อเกิดปัญหากับระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่อยู่ในขอบเขตการให้บริการตามที่ตกลงกันไว้ ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหามายังหน่วยงาน Helpdesk ของบริษัท ซึ่งจัดพนักงาน Helpdesk คอยรับแจ้งปัญหา, ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ/หรือช่วยแก้ปัญหาทางโทรศัพท์จนกว่าจะได้รับการแก้ไข จากนั้น จะบันทึกข้อมูลของปัญหาทั้งหมดตั้งแต่อาการที่เกิดขึ้นจนถึงวิธีการแก้ไขลงในระบบ Call Log System ซึ่งเป็นระบบในการบริหารจัดการงานบริการที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานบริการของลูกค้า
     •บริการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่สาขา (On Site Service) หากปัญหาที่ได้รับแจ้งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขทางโทรศัพท์ได้ Help desk ของบริษัท จะส่งผ่านปัญหาไปยังทีมวิศวกรในพื้นที่บริการ เพื่อเข้าตรวจสอบปัญหาและทำการแก้ไข ในการนี้บริษัทจะจัดเตรียมอะไหล่สำรองของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ที่ศูนย์บริการและศูนย์ย่อย อย่างเพียงพอ เพื่อให้การแก้ปัญหากรณีที่ต้องการอะไหล่ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ทีมวิศวกร จะบันทึกข้อมูลวิธีการแก้ไขลงในระบบ Call Log เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะของการแก้ไขปัญหาในระบบ Call Log ได้แบบ Real Time และข้อมูลดังกล่าว ยังใช้ในการจัดทำรายงานให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

     ทางบริษัทจะทำการบำรุงรักษาตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ที่อยู่ในขอบเขตการให้บริการตามรายการอุปกรณ์เป็นประจำตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า เพื่อตรวจสอบ วินิจฉัย และวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แล้วหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะส่งมอบเอกสารการปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำรายงานความคืบหน้าในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้ลูกค้าทุกเดือน ตลอดอายุสัญญาจ้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้
     •ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ แต่ละส่วนงานที่สำคัญต่างๆ และปรับปรุงให้ถูกต้อง
     •ตรวจสอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์แต่ละส่วนที่มีการเชื่อมต่อภายในระบบ (System)
     •ตรวจสอบการสึกหรอของกลไกเชิงกล (Mechanics) โดยทั่วไป ทำความสะอาด กำจัดฝุ่น คราบน้ำมันและจารบี
     •เปลี่ยนชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่จำเป็น ซึ่งเสื่อมสภาพหรือสึกหรอตามสภาพการใช้งานปกติ ทั้งนี้ตามตรฐานทางเทคนิคที่บริษัทเห็นสมควร
     •ดำเนินงานตามโปรแกรมวินิจฉัยตนเอง (Running self-diagnostic programs)

     ครอบคลุมการปฏิบัติงานประจำวัน เครื่องมือ และกระบวนการทำงานเพื่อควบคุมดูแลและจัดการระบบงานของลูกค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประกอบด้วยงานหลักดังนี้
     •Batch job scheduling and monitoring การปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงาน Batch job ระบบงานของลูกค้า
     •Incident/Event log monitoring การตรวจสอบ event/error log ในระบบ
     •User Access/Authorization Management Service การควบคุมและดำเนินการด้านสิทธิในการเข้าถึงระบบ
     •Capacity/Configuration management การจัดการเกี่ยวกับ System landscape, configuration ตลอดจน resource utilization ของระบบ
     •Release/Deployment management การปฏิบัติงานและการควบคุม ตรวจสอบ release หรือ version ของระบบ รวมไปถึงการบริหารจัดการการ deploy new software version
     •IT Asset management service การจัดเก็บและตรวจสอบทรัพย์สินอุปกรณ์ IT ทั้งส่วนที่เป็น Hardware และ Software
     •Proactive monitoring การทำ preventive maintenance เพื่อตรวจสอบและป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้า เพื่อลด downtime และเพิ่ม service availability ของระบบ

Managed Services

     สามารถขอเอกสารตัวอย่าง Report Managed Service
ได้ที่ตัวแทนฝ่ายขาย

IT Managed Services

     Manage your IT environment more efficiently and cost-effectively with a comprehensive, configurable suite of services delivered on your premises or from SNIT Datacenter Business moves fast. You may not have had time to carefully plan the growth of your IT infrastructure, because pressing business needs can require immediate IT solutions. But, over time, implementing solutions on the fly can result in a complex that is expensive and difficult to manage.
     SNIT IT Managed Services -Managed infrastructure provides a scalable, configurable suite of services to help you administer your IT environment more efficiently and cost-effectively, either on your premises or from SNIT Datacenter. Our services can help your organization:
     Control costs Improve users™ satisfaction
     Increase operational efficiency
     Enhance IT monitoring and management
     Mitigate IT-related risk
With our strong experience in IT infrastructure since the business run, this is to ensure that organization can leave it under our professional managed services :
     System Managed Services for Microsoft System, Unix, and Intel
     Network Managed Services Security
     Managed Services Database
     Managed Services for Oracle and MS SQL