Unified Communication Solution
Unified Communication Solution


Video Conference

      ระบบ Video Conference ใช้กันอย่างกว้างขวางสำหรับสื่อสารแบบ Real-Time ได้ทั้งแบบเสียงและภาพ รวมถึงระยะทางได้ทั้งใกล้ และไกลและสามารถบันทึกการประชุมได้

Unified Communication

    Unified Communication คือการสื่อสารที่ผสมผสาน ประเภทอุปกรณ์การสื่อสารไว้หลายประเภท เช่น data, image, audio, video เป็นต้น ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารในภาพรวมได้มาก

Contact Center

    บริษัท เอสเอ็นไอที คอนซัลทิง จำกัด ให้บริการจัดจำหน่ายระบบ Contact Center สำหรับ บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริการหลังการขายที่เยี่ยมยอด

Approach Product